Hyppää sisältöön

Osatyökykyiset työelämässä – kompakti tietopaketti

Kirjoitukset, Media, Valoa! -lehti

Teksti: Heikki Krook
Kuva: Johan Siljo

Monissa yrityksissä on työtehtäviä, joihin ei välttämättä tarvita täyttä työviikkoa tekevää työntekijää. Osatyökykyisen työntekijän palkkaaminen tekemään lyhyempää päivää muutamana päivänä viikossa olisi ratkaisu, josta hyötyisivät kaikki osapuolet. Jos se tehtäisiin työnantajille kiinnostavammaksi, olisi osatyökykyisille enemmän työtä tarjolla.

Digitalisaatio on digitaalisten teknologioiden hyödyntämistä yksilöiden ja yhteiskunnan toimesta. Digitalisaatio helpottaa, nopeuttaa ja yksinkertaistaa asioiden tekemistä. Se edistää asiointia, työntekoa ja osallisuutta yhteiskuntaan. Digitalisaatio on nykyisin läsnä yhteiskunnan toiminnoissa ja ihmisten arjessa. Puutteelliset digitaidot kuitenkin haastavat työllistymistä.

Digitaitoihin voi saada tukea. Esimerkiksi Niemikotisäätiön Mieli Töihin -valmennus tarjoaa palveluitaan helsinkiläisille mielenterveyskuntoutujille. Tavoitteena on auttaa palveluiden käyttäjiä tieto- ja viestintätekniikkataitojen kohentamisessa sekä työllistymiseen ja opiskeluun liittyvissä asioissa. Mieli Töihin -yksikkö on erikoistunut tietotekniikkapainotteiseen valmennukseen ja tarvittavat kurssit suunnitellaan asiakkaiden yksilöllisten tarpeiden mukaan.

Esteettömyys osatyökykyisen henkilön työllistymisessä sisältää riittävien kuntoutuspalvelujen lisäksi ne toimenpiteet, joilla työnantajat saadaan kiinnostumaan tähän erityisryhmään kuuluvan työntekijän palkkaamisesta. Työsopimuksessa voidaan sopia enintään kuuden kuukauden pituisesta koeajasta. Tällöin molemmilla osapuolilla on mahdollisuus purkaa työsopimus ilman irtisanomisaikaa. Koeaika voi olla sekä toistaiseksi voimassa olevassa että määräaikaisessa työsuhteessa. Koeaika mahdollistaa sen, että sekä työnantaja että työntekijä voivat harkita työsuhdetta. Kuitenkin osatyökykyisen työntekijän kunto saattaa romahtaa koeajan jälkeen ja se saattaa arveluttaa työnantajia. Yksi ratkaisu olisi, että yhteiskunta tukisi aiheutuneissa kustannuksissa yrittäjää. Toki on mahdollista sopia asioista yksilökohtaisesti.

Mikäli työnantaja ja työntekijä eivät ole sopineet muutoin, noudatetaan työsopimuslain mukaisia irtisanomisaikoja. Työnantajan irtisanoessa irtisanomisajat ovat seuraavat:

  • Kun työsuhteen kesto korkeintaan vuosi, irtisanomisaika on 14 päivää
  • Kun työsuhteen kesto on 1-4 vuotta, irtisanomisaika on kuukausi
  • Kun työsuhteen kesto on 4-8 vuotta, irtisanomisaika on kaksi kuukautta
  • Kun työsuhteen kesto on 8-12 vuotta, irtisanomisaika on neljä kuukautta
  • Kun työsuhteen kesto on yli 12 vuotta, irtisanomisaika on kuusi kuukautta

Kustannuksia aiheuttaa myös työterveyshuolto. Jos osatyökykyisten työterveyshuolto järjestettäisiin julkisen sektorin palvelujen kautta tai Kelan kustantamana, ei työnantaja joutuisi sitä maksamaan ja se olisi lisäkannustin osatyökykyisen henkilön palkkaamiseen.

Osatyökykyisille tarjottava työllistymistä edistävä tuki on hyvinvointia lisäävä ratkaisu, joka hyödyttää yhteiskuntaa monin tavoin. Niemikotisäätiön Valtti Valmennus tukee osatyökykyisiä henkilöitä oman työllistymisen suunnittelussa ja oman jaksamisen kartoittamisessa keikkatöiden avulla. Tällaisia palveluja tarvitaan lisää. Osatyökykyisten työllistämiseen tarkoitettu verkossa toimiva työnvälityspalvelu johtaa työnantajien ja osatyökykyisten työnhakijoiden parempaan kohtaamiseen, kuten esimerkiksi EskoTyö.

Palkkatuki on työttömän työnhakijan työllistymisen edistämiseksi tarkoitettu harkinnanvarainen tuki. Työnantaja, joka palkkaa työttömän työnhakijan, voi saada taloudellista tukea palkkatukena 30, 40 tai 50 prosenttia palkkauskustannuksista. Eräissä tilanteissa yhdistys, säätiö tai rekisteröity uskonnollinen yhdyskunta voi saada palkkatukea 100 prosenttia palkkauskustannuksista.

Tämän hetkisessä hallitusohjelmassa on useita linjauksia koskien palkkatuen kehittämistä. Tarkoituksena on toteuttaa kokonaisuudistus, jossa huomioitaisiin hallitusohjelmassa asetettuja tavoitteita. Valmistelun aikana käydään lävitse nykyinen palkkatukisääntely ja siihen liittyvät uudistamistarpeet. Tavoitteena on lisätä merkittävästi palkkatuen käyttöä yrityksissä ja yksinkertaistaa palkkatukea vähentämällä työnantajabyrokratiaa. Lisäksi hallituksen tavoitteena on nostaa vaikeasti työllistyvien osatyökykyisten, vammaisten, pitkäaikaistyöttömien ja maahanmuuttajien palkkatuen enimmäismäärää.

Palkkatukiuudistuksen osana on tarkoitus uudistaa myös kolmannen sektorin toimintaa. Tavoitteena on, että nykyiseen kolmannen sektorin palkkatukeen kytketään vahva yksilöllinen tuki, työkyvyn kartoitus ja muut palvelut siten, että mallista tulee uusi väylä myös mielenterveyskuntoutujien avoimille työmarkkinoille siirtymiseen.

Kolmas sektori on yksityisen sektorin, julkisen sektorin ja perheiden väliin jäävä yhteiskunnallinen sektori, jonka tunnuspiirteitä ovat voittoa tavoittelematon talous ja organisaatioiden tai ryhmien sosiaaliset tavoitteet. Kolmannen sektorin toimijoita ovat muun muassa yhdistykset, osuuskunnat ja säätiöt. Kolmannen sektorin toimijoita ovat myös ne mielenterveysyhdistykset ja säätiöt, jotka pyrkivät kuntouttamaan ihmisiä tavoitteenaan elämän merkityksellisyyden ja työkyvyn vahvistaminen.

Henkilölle voidaan myöntää Kelan työkyvyttömyyseläke, jos ammatillisesta kuntoutuksesta ei ole apua ja työkyky on heikentynyt. Työkyvyttömyyseläke tunnetaan puhekielessä myös nimillä sairauseläke ja sairaseläke. Työkyvyttömyyseläkettä voi saada, jos on vähintään 17-vuotias eikä ole vielä täyttänyt alinta vanhuuseläkeikää ja työkyky on heikentynyt vähintään vuoden ajan sairauden, vian tai vamman vuoksi. Kelan työkyvyttömyyseläkkeellä olevat henkilöt saavat tienata eläkkeen katkeamatta lähes tuhat euroa kuukaudessa. Kela jatkaa työkyvyttömyyseläkkeen maksamista, jos bruttotyötulot ovat enintään 922,42 €/kk. Jos työtulot ylittävät yllä mainitun määrän kolmen peräkkäisen kuukauden aikana, eläke jää lepäämään. Tämän kokoinen lisätulo vaikuttaa jo merkittävästi elämänlaatuun.

Myös työeläkeyhtiö Ilmarinen myöntää asiakkailleen osatyökyvyttömyyseläkettä. Osatyökyvyttömyyseläke turvaa toimeentulon, jos työkyky on heikentynyt, mutta henkilö voi kuitenkin työskennellä osa-aikaisesti. Osa-aikatyöhön siirtyessä saa palkan lisäksi eläkettä. Jos työnteko loppuu kokonaan, voi eläkkeen lisäksi saada työttömyyspäivärahaa. Jos sairastuu, voi eläkkeen lisäksi saada sairauspäivärahaa. Ilmarisen osatyökyvyttömyyseläkettä voi saada, jos on vähintään 17-vuotias eikä ole vielä täyttänyt alinta vanhuuseläkeikää ja työkyky on osittain heikentynyt vähintään vuoden ajan sairauden, vian tai vamman vuoksi. Kun Ilmarinen arvioi työkyvyn heikkenemistä, otetaan huomioon jäljellä oleva työkyky. On mahdollista saada osatyökyvyttömyyseläke toistaiseksi voimassa olevana tai määräaikaisena osakuntoutustukena.

Valtion ja kolmannen sektorin toimijoiden yhteistyöllä olisi mahdollista uudistaa työmarkkinoita niin, että myös osatyökykyisillä olisi parempi taloudellinen hyvinvointi ja se toisi mukanaan elämän merkityksellisyyttä paremman henkisen hyvinvoinnin myötä. Pidemmällä aikajänteellä lisääntynyt hyvinvointi vähentäisi yhteiskunnalle aiheutuvia kustannuksia, kun mielenterveyspalvelujen antaman tuen tarve osaltaan vähenisi.

Tutustu jutussa mainittuihin palveluihin:

https://niemikoti.fi/yksikko/mieli-toihin-valmennusyksikko/

Lue Valoa! -lehden juttuja: